Certifieringar

Din garanti för att vi alltid levererar bästa möjliga kvalitet

pierre.dk Autolakering A/S är medlem i FAI (Foreningen af Auto- og Industrilakerere), och merparten av pierre.dk:s lackeringscenter är genom det här samarbetet KS 2000-certifierade.
Det här innebär att du garanteras bästa möjliga behandling och en optimal produkt varje gång du gör en beställning hos oss.
KS 2000-certifieringen är din garanti för att pierre.dk alltid håller en hög professionell nivå. Samtidigt är den också ett bevis för att den kvalitet som vi levererar är bäst på marknaden.

KS 2000-certifieringen är din garanti

Denna garanti gäller till exempel i samband med:
• Lackuppbyggnad
• Färganpassning
• Glans
• Skikttjocklek
• Ytstruktur
• Ytrenhet
Samtidigt kan du som kund också lita på att du gör en trygg affär – både i fråga om garantier, priser, reklamationsprocess och hantering av avvikelser.
Certifieringarna garanterar att pierre.dk alltid levererar en dokumenterad och kontrollerad kvalitetsprodukt som – som minimum – lever upp till FAI:s rekommendationer, standarder och normer.

Fokus på miljön

Utöver att ge kunderna bra service säkerställer de olika certifieringarna också att pierre.dk behandlar miljön på ett ansvarsfullt sätt. Varje år fastställer vi nya miljöhandlingsplaner och miljömål för att optimera våra miljö- och energiförhållanden.
Vi tar också fram en miljörapport som du är välkommen att rekvirera. Du kan beställa ett eget exemplar genom att skicka ett e-postmeddelande till pierre@pierre.dk

Garantivillkoren i detalj

§ 1 Avtalet:
St. 1
Ett lämnat erbjudande gäller i 20 arbetsdagar från sändningsdatumet. Om erbjudandet inte accepteras skriftligen inom denna tidsperiod upphör erbjudandet att gälla.
St. 2
Priset omfattar endast det som uttryckligen anges i orderbekräftelsen.
St. 3
Angivna priser avser leverans från säljarens verkstad och omfattar inte transport.
§ 2 Leverans/utförande:
St. 1
Tidpunkten för arbetets utförande avtalas särskilt när avtalet ingås.
St. 2
Plats för arbetets utförande och leverans är säljarens verkstad. Om säljaren ska utföra transporten och ingen skriftlig instruktion om detta har mottagits, väljs transportmedel och transportväg efter säljarens bedömning.
St. 3
Kan säljaren inte hålla den avtalade leveranstiden är säljaren förpliktigad att informera köparen utan fördröjning.
St. 4
Om köparen underlåter att ta emot/hämta leveransen på avtalat datum förvaras varan på säljarens verkstad/lager eller annan plats för köparens räkning och på köparens risk.
§ 3 Betalning:
St. 1
Köpesumman förfaller till kontant betalning 14 dagar efter leveransdatum.
St. 2
Betalas köpesumman inte på förfallodagen tillkommer ränta enligt räntelagens räntesats. I vissa fall kan extra avgifter tillkomma.
§ 4 Kvalitetskrav:
St. 1
Lackeringens finish utförs, om inget annat har avtalats, i enlighet med billackeringsbranschens (FAI:s) standarder och normer för en färdiglackering.
St. 2
Eftersom det vid dellackeringar inte är möjligt att anpassa färgen hundraprocentigt till intilliggande delar, måste mindre färgavvikelser accepteras. Godtagbara färgavvikelser specificeras i DIN 6175 del 1: ”Färgtoleranser i bilindustrin”.
St. 3
Om material som köparen själv tillhandahåller eller begär ska användas kan säljaren inte garantera kvaliteten i det utförda arbetet.
St. 4
12 månaders garanti erbjuds.
§ 5 Ansvar för brister:
St. 1
Om lackeringsarbetet ska utföras på objekt som har förbehandlats av andra eller på en befintlig behandling, täcker säljarens ansvar endast skador som bedöms ha uppstått genom säljarens eget arbete, såvida inte tidigare behandling har varit uppenbart bristfällig.
Säljaren är förpliktigad att informera köparen om bristfällig förbehandling. Vill kunden ändå få arbetet utfört görs förbehåll för kvaliteten.
St. 2
Köparen är förpliktigad att omedelbart vid avhämtning/leverans av de avtalade objekten undersöka dessa samt att omedelbart informera säljaren om eventuella reklamationer av synliga brister.
St. 3
Säljarens ansvar omfattar enbart brister som köparen gör gällande inom 1 år efter datumet då objekten levererades till köparen.
Säljaren har under hela ansvarsperioden avhjälpningsrätt om brister konstateras efter leverans.
St. 4
Säljarens ansvar omfattar inte indirekta förluster som driftsförlust, vinstförlust, dagsböter eller andra indirekta förluster samt eventuella följdkostnader.
St. 5
Om demontering av stötfångarlister, handtag, rutor med mera måste utföras av annan än köparen i samband med försäkringsskador, görs förbehåll för avskalningar, genomrostning och rostspridning vid fogar.
St. 6
Säljaren ansvarar inte för brister till följd av:
• Mekanisk påverkan, efterföljande felbehandling av lacken eller annan påverkan som inte kan tillskrivas själva lackeringen – till exempel stenskott.
• Användning av objekt innan lacken har härdat tillräckligt (exempelvis montering av emblem och liknande).
• Kemisk och termisk påverkan på objekten efter leverans som säljaren inte har kännedom om, eller som faller utanför de specifikationer som gäller för färgen.
St. 7
Ingen lackfabrik kan leverera lack som vatten inte kan tränga igenom. Om lackeringsarbetet är korrekt utfört och lacktillverkarens föreskrivna tjocklek på lacket har applicerats kan säljaren inte hållas ansvarig för eventuella fuktbulor. Med fuktbulor avses blåsor i lacklagret som kan förekomma vid långvarig fuktpåverkan.
St. 8
Eventuella tvister avgörs i FAI:s överklagandenämnd.