DIN GARANTI FÖR ATT VI ALLTID LEVERERAR HÖGSTA KVALITET

pierre.dk Autolakering A/S är medlem i Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI), och genom detta samarbete är större delen av pierre.dk:s lackeringscenter KS 2000-certifierade.

Det innebär att du garanterat får bästa möjliga behandling och ett optimalt resultat varje gång du lägger en order hos oss. KS 2000-certifieringen är din garanti för att pierre.dk alltid håller en hög professionell nivå. Samtidigt är den ett bevis på att den kvalitet vi levererar är marknadens bästa.

KS 2000-CERTIFIERINGEN ÄR DIN GARANTI

Denna garanti gäller till exempel i samband med:

  • Lackuppbyggnad
  • Färganpassning
  • Glans
  • Lacktjocklek
  • Ytstruktur
  • Ytrenhet

Samtidigt kan du som kund även vara säker på ett renhårigt bemötande – både när det gäller garantier, priser, reklamation och hantering av avvikelser.

Certifieringen säkrar att pierre.dk alltid levererar en dokumenterad och kontrollerad kvalitetsprodukt som minst uppfyller FAI:s rekommendationer, standarder och normer.

FOKUS PÅ MILJÖN

Förutom att vi bemöter våra kunder på bästa sätt har pierre.dk dessutom olika certifieringar som visar att vi tar väl hand om miljön. Vi gör nya miljöhandlingsplaner varje år för att minska vår miljöpåverkan och optimera vår energianvändning. Vi tar även fram en miljörapport som du är välkommen att beställa. Om du vill ha ett exemplar mejlar du bara till pierre@pierre.dk

GARANTIBESTÄMMELSER I DETALJ

§ 1 Avtal:
Punkt 1
En offert gäller i 20 arbetsdagar från avsändningsdatum. Om offerten inte godtas skriftligen inom denna tid upphör den att gälla.
Punkt 2
Priset innefattar endast det som uttryckligen anges i orderbekräftelsen.
Punkt 3
Angivna priser gäller leverans från säljarens verkstad och är exklusive transport.

§ 2 Leverans/utförande:
Punkt 1
Tidpunkten för arbetets utförande avtalas specifikt vid ingående av avtalet.

Punkt 2
Arbets- och leveransställe är säljarens verkstad. Om säljaren ansvarar för transporten, och det inte har mottagits någon skriftlig instruktion om denna, väljer säljaren transportmedel och transportväg.

Punkt 3
Om säljaren inte kan hålla den överenskomna leveranstiden är säljaren skyldig att meddela köparen detta utan dröjsmål.

Punkt 4
Om köparen underlåter att motta/avhämta leveransen på avtalad dag, förvaras den i säljarens verkstad/lager eller på annan plats för köparens räkning och på köparens risk.

§ 3 Betalning:
Punkt 1
Köpesumman förfaller till kontant betalning 14 dagar efter leveransdatum.
Punkt 2
Om köpesumman inte betalas på förfallodagen, tillkommer ränta enligt räntelagens räntesats. I vissa fall kan extra avgifter tillkomma.

 

§ 4 Kvalitetskrav:

Punkt 1
Om inget annat har avtalats är lackeringens finish utförd enligt branschens (FAI:s) standarder och normer för en färdig lackering.
Punkt 2
Eftersom det vid dellackeringar inte är möjligt med 100-procentig färganpassning mot intilliggande delar, måste mindre färgavvikelser godtas. Godtagbara färgavvikelser anges i DIN 6175 del 1: ”Tolerances for automotive paints.”
Punkt 3
Om material ska användas som köparen själv levererar eller kräver ska användas, kan säljaren inte garantera det utförda arbetets kvalitet.
Punkt 4
Garantitiden är 12 månader.

§ 5 Ansvar for brister:
Punkt 1
Om lackeringsarbetet ska utföras på delar som tidigare har behandlats av andra, eller på en befintlig behandling, täcker säljarens ansvar endast skador som kan påvisas härröra från säljarens eget arbete, förutom om den tidigare utförda behandlingen har varit uppenbart bristfällig.
Säljaren är skyldig att underrätta köparen om bristfällig tidigare utförd behandling. Om kunden ändå önskar få arbetet utfört, görs förbehåll för kvaliteten.
Punkt 2
Köparen är skyldig att omedelbart vid avhämtning/leverans av avtalade delar undersöka dessa samt att omedelbart underrätta säljaren om eventuella reklamationer av synliga brister.
Punkt 3
Säljarens ansvar omfattar endast brister som görs gällande av köparen inom 1 år efter den dag då delar levererades till köparen.
Säljaren har under hela ansvarsperioden rätt till åtgärd om brister konstateras efter leverans.
Punkt 4
Säljarens ansvar omfattar inte indirekta förluster såsom driftstopp, förlorad vinst eller annan indirekt förlust samt eventuella följdkostnader.
Punkt 5
Om köparen i samband med försäkringsskador inte utför nödvändig demontering av skyddslister, handtag, rutor med mera, görs förbehåll för avskavningar, rostgenomslag och rostläckor vid monteringar.
Punkt 6
Säljaren ansvarar inte för brister på grund av:
• Mekanisk påverkan efter felbehandling av lacken eller annan påverkan som inte kan tillskrivas själva lackeringen, – t.ex. stenskott.
• Idrifttagning av delar innan lackeringen har härdat tillräckligt (inklusive applicering av emblem och liknande).
• Kemisk påverkan och värmepåverkan av delar efter leverans, som säljaren inte har kännedom om, eller som inte omfattas av gällande specifikationer för färgen.
Punkt 7
Ingen lackfabrik kan leverera lack som är ogenomtränglig för vatten. Om lackarbetet är korrekt utfört, och lacken är påförd i den tjocklek som lacktillverkaren föreskriver, kan säljaren inte göras ansvarig för eventuella fuktbubblor. Med fuktbubblor menas blåsor i lacklagret som kan förekomma vid långvarig fuktpåverkan.
Punkt 8

Eventuella tvister avgörs i FAI:s överklagandenämnd.

​FAI

pierre.dk Autolakering A/S är medlem i Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI), och genom detta samarbete är större delen av pierre.dk:s lackeringscenter KS 2000-certifierade. Det innebär att du garanterat får bästa möjliga behandling och ett optimalt resultat varje gång du lägger en order hos oss.

KS 2000-certifieringen är din garanti för att pierre.dk alltid håller en hög professionell nivå. Samtidigt är den ett bevis på att den kvalitet vi levererar är marknadens bästa.

KS 2000-certifieringen är din garanti.

Denna garanti gäller till exempel i samband med lackuppbyggnad, färganpassning, glans, lacktjocklek, ytstruktur och ytrenhet.

Samtidigt kan du som kund även vara säker på ett renhårigt bemötande – både när det gäller garantier, priser, reklamation och hantering av avvikelser. Certifieringen säkrar att pierre.dk alltid levererar en dokumenterad och kontrollerad kvalitetsprodukt som minst uppfyller FAI:s rekommendationer, standarder och normer.

Fokus på miljön

Förutom att vi bemöter våra kunder på bästa sätt har pierre.dk dessutom olika certifieringar som visar att vi tar väl hand om miljön.

Vi gör nya miljöhandlingsplaner varje år för att minska vår miljöpåverkan och optimera vår energianvändning.