Cookie- och integritetspolicy

pierre.dk Autolakering A/S, CVR 15 00 02 95, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som vi samlar in om dig. Vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och har därför antagit denna integritetspolicy som anger hur vi behandlar dina uppgifter.

Kontaktinformation

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter? Kontakta oss på:

pierre.dk Autolakering A/S

Trianglen 12

6000 Kolding

E-post: info@pierre.dk

Telefon: +45 70 108 108

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig. Om du vill att vi inte behandlar dessa uppgifter kan vi ha svårt att upprätthålla och följa eventuellt ingångna avtal.

Potentiella kunder

För att vara kund hos oss behöver vi samla in följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress + postnummer och ort
 • Telefonnummer
 • E-post

Personuppgifter om kunder samlas in för följande ändamål:

 • Potentiellt framtida samarbete eller köptransaktion
 • Administration av din relation till oss

Dessa uppgifter samlas in med stöd i följande rättsliga grunder:

 • Uppfyllande av avtal
 • Rättslig förpliktelse

Informationen lagras under den tid som tillåts enligt lag och vi raderar den när den inte längre är nödvändig. Perioden beror på informationens art och orsaken till lagringen. Principiellt raderas kunduppgifter enligt följande

 • Information om potentiella kunder raderas 2 år efter sista kontakt eller på begäran

Kunder

För att vara kund hos oss behöver vi samla in följande personuppgifter om dig:

 • Namn + titel
 • Adress + postnummer och ort
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Registreringsnummer
 • Chassinummer
 • Organisationsnummer vid enskild firma
 • Övrig kontaktinformation

Personuppgifter om kunder samlas in för följande ändamål:

 • Behandling av ditt köp och tillhandahållande av våra tjänster och ev. reklamationsfrågor
 • Administration av din relation till oss

Dessa uppgifter samlas in med stöd i följande rättsliga grunder:

 • Uppfyllande av avtal
 • Rättslig förpliktelse

Informationen lagras under den tid som tillåts enligt lag och vi raderar den när den inte längre är nödvändig. Perioden beror på informationens art och orsaken till lagringen. Principiellt raderas kunduppgifter enligt följande:

 • Information om kunder raderas 5 år efter kundrelationens upphörande
 • Information om det enskilda köpet/den enskilda tjänsten raderas 5 år efter utförande

Leverantörer och samarbetspartner

För att vara leverantör och samarbetspartner hos oss behöver vi samla in följande personuppgifter om dig:

 • Namn + titel
 • Avdelning
 • Adress + postnummer och ort
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Organisationsnummer vid enskild firma
 • Övrig kontaktinformation

Personuppgifter om leverantörer och samarbetspartner samlas in för följande ändamål:

 • Behandling av våra köp/tjänster
 • Administration av din relation till oss

Dessa uppgifter samlas in med stöd i följande rättsliga grunder:

 • Uppfyllande av avtal
 • Rättslig förpliktelse

Informationen lagras under den tid som tillåts enligt lag och vi raderar den när den inte längre är nödvändig. Perioden beror på informationens art och orsaken till lagringen. Principiellt raderas kunduppgifter enligt följande:

 • Information om leverantörer och samarbetspartner raderas 5 år efter kundrelationens upphörande

Jobbansökningar

Ansökningar och bilagor som skickas in till oss granskas av relevant personal i syfte att besvara och bedöma innehållet i relation till en definierad tjänst. Rättslig grund som vi stöder oss på för att behandla din ansökan är intresseavvägning.

Ansökningar och bilagor delas internt med relevant personal under rekryteringsprocessen och vidarebefordras inte till någon utanför företaget.

Ansökan och bilagor sparas till dess att rätt kandidat hittats och rekryteringsprocessen är avslutad. Därefter sparas ansökan och bilagor i upp till 6 månader.

I samband med spontanansökan sparas ansökan och bilagor i max. 6 månader, varpå handlingarna raderas.

​Om ansökan och bilagor sparas i mer än 6 månader inhämtas särskilt samtycke från kandidaten.

Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst återkalla det genom att kontakta oss. Använd kontaktuppgifterna ovan om du vill ha mer information.

Övrig information om behandling

Säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information oavsiktligt eller olagligt raderas, offentliggörs, förverkas, försämras eller görs tillgänglig för obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Dataminimering

Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla vårt uttalade syfte. Dessutom kan lagen reglera vilken typ av data som är nödvändig att samla in och lagra för vår affärsverksamhet. Typ och omfattning av de personuppgifter som vi behandlar kan också avgöras av behovet av att uppfylla ett avtal eller annan rättslig förpliktelse.

Uppdatering av information

Våra tjänster är beroende av att informationen om dig är korrekt och uppdaterad. Därför ber vi dig att informera oss om relevanta ändringar av dina uppgifter. Använd kontaktinformationen ovan för att meddela oss dina ändringar, så uppdaterar vi dina personuppgifter. Om vi själva uppmärksammar att uppgifterna inte stämmer uppdaterar vi informationen och meddelar dig vilka ändringar som gjorts.

Överföring av information

Vi använder oss av tredje parter för lagring och behandling av data, härunder även inbegripet leverantörer av IT-lösningar. Dessa samarbetsparter och leverantörer är personuppgiftsbiträden för pierre.dk Autolakerings räkning och behandlar personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. pierre.dk Autolakering har ingått skriftliga avtal om behandlingen av personuppgifter med dessa personuppgiftsbiträden Personuppgiftsbiträdena omfattas av sekretess och får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de som anges i avtalet mellan pierre.dk Autolakering och personuppgiftsbiträdet.

Vi använder endast personuppgiftsbiträden i EU eller i säkra tredjeländer samt som företräder företag i länder som kan skydda dina uppgifter i tillräcklig utsträckning. Som personuppgiftsbiträden i länder utanför EU används Google (för data som samlas in via cookies) och Facebook (data från vår sida på Facebook) som omfattas av US Privacy Shield.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att när som helst få information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, varifrån de kommer och i vilket syfte vi använder dem. Du kan också få information om hur länge vi lagrar dina personuppgifter och om vem som har tillgång till dina uppgifter, samt i vilken omfattning vi överför data inom Danmark och till utlandet.

 • På din begäran informerar vi dig om vilka uppgifter om dig som vi behandlar. Åtkomsten kan dock begränsas till följd av andra personers integritetsskydd, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

 • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Meddela oss om felaktigheterna och hur de kan rättas.

 • I vissa fall är vi skyldiga att radera dina personuppgifter. Detta gäller till exempel om du drar tillbaka ditt samtycke. Om du anser att dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål som de samlades in för, kan du begära att de raderas. Du kan också kontakta oss om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen eller andra rättsliga förpliktelser.

 • När du kontaktar oss med en begäran om att få dina personuppgifter rättade eller raderade, kontrollerar vi om villkoren är uppfyllda, varpå vi genomför ändringarna eller raderar uppgifterna snarast möjligt.

 • Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot att vi vidarebefordrar dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Använd kontaktinformationen högst upp för att delge oss dina invändningar. Om dina invändningar är motiverade kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter.

 • Du har rätt till dataportabilitet om du vill att dina uppgifter ska överföras till en annan personuppgiftsansvarig eller ett annat personuppgiftsbiträde.

 • Vi raderar dina personuppgifter på eget initiativ när de inte längre behövs i det syfte som de samlades in för.

När du kontaktar oss med en begäran om att få dina personuppgifter rättade eller raderade, kontrollerar vi om villkoren är uppfyllda, varpå vi genomför ändringarna eller raderar uppgifterna snarast möjligt.

Du kan åberopa dina rättigheter genom att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter längst upp på sidan.